لمس کردن بذرکار دستی موجب از بین رفتن حس حسادت در افراد می شود

نقطه شروع کشاورزی دقیق را می توان معرفی هدایت تراکتورهای ماهواره ای و بذرکار دستی دانست. به عنوان مثال، با هدایت تراکتور نیمه اتوماتیک و اتوماتیک، کشاورزان می توانند از دقت بیشتر و عملکرد بالاتر ماشین در طی چندین عملیات مزرعه مانند شخم، کاشت، کاشت و کود دهی بهره ببرند.

اگرچه این تحقیقات هنوز اجازه نمی دهد یک مدل کل نگر برای حسابداری تمام پدیده های حاصل از تیمارهای بذرکاری هوای جوی دانه ها کشف شود، شواهد واضح این تحقیق این است که نتایج ظرفیت جذب آب تقریباً تحت تأثیر تیمار بذرکاری هوا قرار نمی گیرد و بذرکار تأثیر ABA موجود در بذرها عامل مهمی در افزایش سرعت جوانه زنی است.

 

 

همه دانه ها نیاز نوری یکسانی ندارند. بیشتر دانه ها در شرایط تاریک بهترین جوانه می زنند و حتی ممکن است نور مانع از آنها شود. چند دانه دیگر برای جوانه زدن نیاز به نور دارند. اما زمانی که بذرها جوانه زدند و در سطح خاک یا محیط های رشد به عنوان نهال شکسته شدند، همه آنها برای رشد به نور خورشید نیاز دارند.

همه بذرها برای جوانه زدن به رطوبت و هوا نیاز دارند. تماس خوب بذر با خاک بسیار مهم است. برای کاشت مستقیم در مزرعه، بستر بذری با بافت ریز با تراکم کم توصیه می شود. برای پیوند گلخانه ای، محیط های بدون خاک باید مرطوب و کرکی باشند.

می دانیم که بذرها برای جوانه زدن سریع به شرایط مناسب نیاز دارند. چه بذرها در گلخانه در سینی کاشته شوند و چه مستقیماً در مزرعه، هدف این است که همه بذرها نزدیک به یک زمان جوانه بزنند و با سرعت یکسان رشد کنند. مدیریت یک سینی یکنواخت پیوند یا یک زمین یکنواخت نهال آسان تر است و منجر به محصول بهتر می شود.

برای تولید انرژی باید به مواد غذایی ذخیره شده درون دانه و اکسیژن محیط متکی باشد. اگر خاک خیلی خیس باشد، اکسیژن کافی وجود نخواهد داشت و گیاه رشد نمی کند. به این فکر کنید که فردی در زیر آب نگه داشته شده است. ما زیاد دوام نمی آوریم!

دما نیز یک عامل مهم است. برخی از دانه ها در هنگام سرما جوانه می زنند، مانند گیاهان در محیط های شمالی. بذرهای دیگر فقط زمانی جوانه می زنند که هوا به دمای بهاری برسد، به همین دلیل است که در فصل بهار در آب و هوای معتدل شاهد رشد بسیار گیاهی هستیم. بذرهای دیگر فقط پس از دمای شدید، مانند آتش سوزی در علفزارها، جوانه می زنند.